Văn bản Trung ương

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
Ngày đăng: 03-08-2020

CÁC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 

 

Số hiệu

Ngày phát hành

Nội dung trích yếu

LUẬT

 26/VBHN-VPQH 16/12/2019 Văn Bản Hợp Nhất Luật Viên Chức
 
 45/2019/QH14 20/11/2019 Luật Lao Động
 

 43/2019/QH14

14/6/2019

Luật Giáo dục năm 2019

 

 45/2019/QH14

2019

Bộ Luật Lao động

  52/2019/QH14

25/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

  34/2018/QH14

19/11/2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học năm 2018

 39/2013/QH13

16/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

  58/2010/QH12

15/11/2010

Luật Viên chức 2010

15/2003/QH11

2003

Luật Thi đua khen thưởng

NGHỊ ĐỊNH

    NGHỊ ĐỊNH     77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.
   NGHỊ ĐỊNH     136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
NGHỊ ĐỊNH     135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu
  NGHỊ ĐỊNH     130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
    NGHỊ ĐỊNH     112/2020/NĐ-CP 18/9/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
   NGHỊ ĐỊNH     106/2020/NĐ-CP 18/9/2020 Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

     NGHỊ ĐỊNH     14/2020/NĐ-CP

24/01/2020

Quy định chế độ trợ cấp đối với Nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

    NGHỊ ĐỊNH    26/2020/NĐ-CP

28/2/2020

Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ bí mật nhà nước

       NGHỊ ĐỊNH        30/2020/NĐ-CP

05/3/2020

Về công tác văn thư

    NGHỊ ĐỊNH     84/2020/NĐ-CP

17/7/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

        NGHỊ ĐỊNH       90/2020/NĐ-CP 13/8/2020 Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

  NGHỊ ĐỊNH     38/2019/NĐ-CP

09/5/2019

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

    NGHỊ ĐỊNH     03/NĐHN-BNV 21/5/2019 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

    NGHỊ ĐỊNH     99/2019/NĐ-CP

30/12/2019

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

    NGHỊ ĐỊNH   161/2018/NĐ-CP

29/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

   NGHỊ ĐỊNH    88/2017/NĐ-CP

27/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 562015NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

   NGHỊ ĐỊNH    91/2017/NĐ-CP

31/7/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

   NGHỊ ĐỊNH    101/2017/NĐ-CP 01/9/2017 Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

     NGHỊ ĐỊNH      04/2015/NĐ-CP

09/01/2015

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của CQ hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

    NGHỊ ĐỊNH     16/2015/NĐ-CP

14/2/2015

Quy chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

   NGHỊ ĐỊNH    56/2015/NĐ-CP

09/6/2015

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

   NGHỊ ĐỊNH    85/2015/NĐ-CP

01/10/2015

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

   NGHỊ ĐỊNH    108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

    NGHỊ ĐỊNH   141/2013/NĐ-CP

24/10/2013

Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật giáo dục đại học

   NGHỊ ĐỊNH    54/2011/NĐ-CP

04/7/2011

Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

    NGHỊ ĐỊNH    68/2000/NĐ-CP 17/11/2010 Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

THÔNG TƯ

       Thông tư         45/2020/TT-BGDĐT 11/11/2020 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho Giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học,
      Thông tư         5/2020/TT-BNV 09/11/2020

Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị đinh số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

      Thông tư         40/2020/TT-BGDĐT 26/10/2020

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

          Thông tư         21/2020/TT-BGDĐT 31/7/2020 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục
          Thông tư         20/2020/TT-BGDĐT 27/7/2020 Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở GDĐH 

    Thông tư       02/VBHN-BGDĐT

30/3/2020

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động HĐ Giáo sư Nhà nước, các HĐ Giáo sư ngành, liên ngành và HĐ Giáo sư cơ sở

        Thông tư         11/2020/TT-BGDĐH

19/5/2020

Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

Thông tư
04/2019/TT-BNV

24/5/2019

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội và hội

Thông tư
03/2019/TT-BNV

14/5/2019

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư
07/2019/TT-BNV

01/6/2019

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

Thông tư
12/2019/TT-BNV

04/11/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ 91/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Thông tư
01/2018/TT-BNV

08/01/2018 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư
08/2018/TT-BGDĐT

12/3/2018

Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư
36/2018/TT-BTC

30/3/2018 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư
02/VBHN-BGDĐT

05/4/2018 Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Thông tư
12/2018/TT-BGDĐT

16/4/2018 Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư
06/2018/TT-BNV

31/5/2018

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp

Thông tư
22/2018/TT-BGDĐT

28/8/2018

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Thông tư
27/2018/TT-BGDĐT

25/10/2018

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tin liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 (chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư
31/2018/TT-BGDĐT

24/12/2018

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư
08/2017/TT-BNV

27/10/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017NĐ-CP về Thi đua khen thưởng

Thông tư
01/2016/TT-BNV

13/01/2016

Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của CQ HCNN và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư
27/2016/TT-BGDĐT

30/12/2016 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

Thông tư
04/2015/TT-BNV

31/8/2015

Sửa đổi, bổ sung điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

06/11/2015

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

36/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

        Thông tư         08/2013/TT-BNV

31/7/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thông tư

24/12/2013

Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

      Thông tư      15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư
51/2012/TT-BGDĐT

18/12/2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.
      Thông tư      68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 30/12/2011 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

       Thông tư      02/2005/TT-BNV

05/01/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

QUYẾT ĐỊNH

     QUYẾT ĐỊNH     89/QĐ-TTg 18/01/2019 Quyết định phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
QUYẾT ĐỊNH   01/VBHN_BGDĐT 30/8/2018 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 QUYẾT ĐỊNH   37/2018/QĐ-TTg

31/8/2018

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh

  QUYẾT ĐỊNH 163/QĐ-TTg

25/01/2016

Phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025

  

 

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 26
Hôm nay: 27
Hôm qua: 351
Tổng cộng: 328231

Giới thiệu