Văn bản Trường

Sổ tay Giảng viên 2022
Ngày đăng: 14-02-2023

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG
Ngày đăng: 07-09-2020

CÁC VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

 

Số hiệu

Ngày phát hành

Nội dung trích yếu

346/QĐ-ĐHKTCN

17/8/2020

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

75/HD-ĐHKTCN 28/3/2019 Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025

607/QĐ-ĐHKTCN

12/12/2019

Ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

27/QĐ-ĐHKTCN 25/01/2019 Quy định quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
92/HD-ĐHKTCN 15/4/2018 Hướng dẫn rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025

244/QĐ-ĐHKTCN

20/6/2018

Về điều chỉnh bổ sung Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

470/QĐ-ĐHKTCN

09/11/2018

Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

508/QĐ-ĐHKTCN

30/11/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

187/QĐ-ĐHKTCN

15/05/2017

Quy định chế độ Họp

298/HD-ĐHKTCN 27/12/2017 Hướng dẫn rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020

45/QĐ-ĐHKTCN

26/2/2016

Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng

179/HD-ĐHKTCN 02/11/2016 Hướng dẫn về việc rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015 - 2020 và xây dưng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020

369/QĐ-ĐHKTCN

01/12/2016

Ban hành Quy định Chế độ làm việc đối với Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

64/HD-ĐHKTCN 30/03/2015 Rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng, trung tâm giai đoạn 2015 - 2020

269A/QĐ-ĐHKTCN

22/9/2015

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

348/QĐ-ĐHKTCN

12/12/2015

Sửa đổi một số điều trong quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ ban hành kèm theo quyết định 136/QĐ-ĐHKTCN ngày 29/5/2014

136/QĐ-ĐHKTCN

29/5/2014

Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

 

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 4
Hôm nay: 169
Hôm qua: 52
Tổng cộng: 289087

Giới thiệu